Collectieve ondersteuning in cluster 3 en cluster 4 onderwijs

Collectieve ondersteuning in cluster 3 en cluster 4 onderwijs

Loopfase Ontwikkellijn 1

Het beoogde doel

  • Alle leerlingen van de twee cluster 3- en 4-scholen krijgen onder schooltijd de ondersteuning die ze nodig hebben om optimaal gebruik te kunnen maken van het onderwijsaanbod;
  • Er is meer samenhang tussen het geboden onderwijs, de ondersteuning in school en de ondersteuning thuis;
  • Er is een heldere afbakening van verantwoordelijkheden van onderwijs en jeugdhulp;

Het aantal begeleiders op school is beperkt

Op dit moment lopen in verschillende Groninger gemeenten pilots met collectieve jeugdhulp in het onderwijs. In de gemeente Groningen loopt een pilot op twee cluster 3-scholen: de Wingerd en de W.A. van Lieflandschool. Beide scholen hebben een lvb-populatie. De collectieve inzet van jeugdhulp in cluster 3-onderwijs draagt eraan bij dat deze jeugdigen blijvend aan het onderwijs kunnen deelnemen.

De gemeente Groningen wil, vooruitlopend op de inventarisatie van jeugdhulp in het onderwijs, deze pilot nu al borgen (incl. een passend financieringsmodel). Uit de evaluatie van de pilot blijkt namelijk dat een besparing op de jeugdhulpgelden gerealiseerd wordt, de kinderen gerichte hulp krijgen en de scholen gebaat zijn bij minder ondersteuners in de klas. Deze manier van werken sluit goed aan bij de uitgangspunten van de Transformatieagenda: dichtbij, kortere lijnen, minder hulpverleners, betere zorg voor kinderen en ouders.

Onderdeel van de aanpak is het instellen van een begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordiging van de betrokken partners, zoals gemeente, WIJ-Groningen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en/of VO, betrokken scholen, betrokken zorgaanbieders, een oudervertegenwoordiging en een vertegenwoordiger van de Ommelander werkgroep ‘structurele inzet jeugdhulp in het speciaal onderwijs’.

Projectleider
De projectleider beschikt over kennis van jeugdhulp en van onderwijs. Zij werkt in opdracht van de gemeente Groningen en onder dagelijkse aansturing van de teamleider van het VO-WIJteam.
De beleidsadviseurs van de gemeente Groningen zorgen voor de verbinding met de regiegroep Ontwikkellijn 1 waarmee ook de kennisdeling en overdraagbaarheid van de resultaten met de Ommelanden geborgd is.

Cliëntperspectief
In de pilot wordt de tevredenheid van ouders, leerkrachten en leerlingen met de nieuwe werkwijze gepeild door middel van vragenlijsten. De resultaten hiervan vormen input voor de doorontwikkeling van de pilot. Een cliëntvertegenwoordiger neemt in de begeleidingsgroep plaats.

Fasering
Op basis van de ervaringen in de pilot cluster 3 van de gemeente Groningen in de schooljaren 2018/2019 en 2019/2020 wordt een projectplan ontwikkeld. Op basis van dat projectplan zal de organisatie en borging in de gemeente Groningen, bij voorkeur per schooljaar 2020/2021, plaatsvinden en wordt een aanzet gegeven voor een overdrachtsmodel voor de Ommelander gemeenten.

Contactpersoon

Gerry Tacken, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Contactpersonen

Anneke Kes

Anneke Kes

Projectassistent

Kom in contact

  • Raadhuisplein 10
  • 9751 AN Haren
    • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      • 06-46866724

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.